Kæmpebjørneklo blev indført til Danmark som prydplante i slutningen af 1800-tallet, og har siden spredt sig til naturen med stadig stigende hastighed. Det betegnes som en invasiv art, idet den ikke er hjemmehørende her i landet. Den kan danne store sammenhængende bevoksninger, der udkonkurrerer den hjemmehørende vegation. Planten udskygger al underliggende vegetation, hvorved artsdiversiteten falder. På arealer med kæmpebjørneklo efterlades i vinterperioden store blottede arealer, med risiko for udskridning af skrænter og brinker, og erosion af store mængder jord til vandløbene.

Derudover er det almindelig kendt, at kæmpebjørneklo ved berøring kan forårsage smertefuld eksem, som kan være op til ½år om at hele. Denne virkning forstærkes af sollys.

Læs hele indsatsplanen her.

Kæmpebjørneklo er en invasiv plante, der fortrænger andre arter og derved påvirker biodiversiteten i negativ retning.

Kæmpebjørneklo er også uønsket, fordi den indeholder en giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger.