Morsø Kommune inviterede til offentlig møde den 20.juni 2016 om ny vindmølleplan. Har udarbejdet Debatoplæg om vindmøller - indkaldelse til foroffentlighedsfase. 

I perioden fra den 6.maj og frem til den 2.juli 2016 var der mulighed for at komme med bemærkninger til planlægning for vindmøller og fremsende projektforslag til nye vindmølleområder.

Af debatoplægget fremgår Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udnyttelse af vindenergien på Mors.

Læs Debatoplæg Planlægning for Vindmøller Morsø Kommune 2016

 

Hvad mener Danmarks Naturfredningsforening om vindmøller og placering af vindmøller?

Det vil DN:

 1. Se en kraftig udbygning af vindkraft både på land og på havet som en del af løsningen på klimaudfordringen
 2. Friholde beskyttet natur og udpegede værdifulde landskaber fra vindmøller
 3. Diskutere hvordan der kan skabes mere plads til vindmøller, f.eks. gennem begrænsning af spredt bebyggelse og mindskede afstandskrav til infrastruktur
 4. Bidrage til kommunernes langsigtede planlægning for vindmøller
 5. Bakke op om en overordnet planlægning for vindmøller på havet

DN har lavet en politik som du kan læse her: Placering af vindmøller - DN politik

 

Her bør de ikke stå:

DN mener at følgende områder skal friholdes for vindmøller:

 • fredede områder
 • skove
 • Natura 2000-områder
 • beskyttede naturtyper (eng, hede, mose, overdrev mv. i NBL § 3)
 • strandbeskyttelseslinien (300 m)
 • udpegede, værdifulde landskaber i kommuneplanen