Nyhed

Aftale om grøftekanter på Mors

I april 2019 indgik Morsø Kommune og DN Morsø aftale om ændring af klipning af grøftekanter. Vores mål er at fremme blomstrende rabatter af vilde danske urter.

Rabattens betydning

Hver dag giver rabatterne os en naturoplevelse, når vi er på vej til skole, på arbejde eller på anden måde bevæger os rundt i byen eller i landskabet. Rabatternes blomsterflor er en fryd for øjet, og en gratis buket fra grøftekanten er en glæde for de fleste borgere.

Rabatterne er uhyre afvekslende med hensyn til jordbund, fugtighed, eksponering og omgivelser.

De varierende vækstbetingelser gør rabatterne til vigtige levesteder for mange forskellige plantearter. Med denne følger også mange forskellige insekter, der er tilknyttet plantearterne. Flere fugle- og dyrearter udnytter rabatten som yngle- og fourageringssted, og mange andre smådyr anvender også rabatterne som levested eller som ledelinje.
I takt med at især enge og overdrev er blevet reduceret i areal, antal og naturmæssig værdi, har rabatterne fået en større betydning som levested og spredningskooridor for plante- og dyrearter.

Følgende forhold gør det nødvendigt at ændre driftsformen og fremme blomsterfloret

Tilførsel af næringsstoffer fra motoriserede køretøjer og restgødning fra nærliggende landbrugsarealer fremmer få kraftigt voksende græs- og urtearter som stor nælde, agertidsel, draphavre og vild kørvel.

Ydermere har driftsformen ændret sig fra i gamle dage afgræsning og høslet til hyppige græsklipninger, hvor afklippet forbliver i rabatten. Det efterladte afklip har, sammen med den øgede tilførsel af næringsstoffer til rabatten, bevirket, at kvaliteten er blevet ringere i forhold til blomsterflor og levebetingelser for dyrelivet.

Morsø Kommune har udpeget nogle vejstrækninger, hvor der fra i 2019 køres med ændret klipning af grøftekanter. De klippes således kun forår (og måske efterår), og i 10 cm højde, for at skabe bedre betingelser for de blomstrende rosetplanter og insektlarverne. Der er udpeget strækninger, hvor udsigtsforholdene er gode, rabatterne brede, og vejopbygningen er sket med mere næringsfattig mineraljord. Det drejer sig om Nørrebro, Skræppedalsvej, Næssundvej og hele Feggesundvej.


Et forsøg er startet, og vi er godt på vej her på Mors.


Link til forårsklipningsoversigt